...

Projekt UE

 

K&K Recykling System Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Utworzenie centrum badawczo- rozwojowego w firmie K&K Recykling System w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań z zakresu odzysku surowców” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego, w którym opracowywane będą nowe produkty i technologie w branży recyklingowej.

Całkowita wartość projektu: 12 923 379,92 PLN
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 492 151,80 PLN

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.