...

Referencje

Nagrody, wyróżnienia

Dokumenty patentowe, opinie o innowacyjności

W ramach konkursu dla mikro przedsiębiorstw otrzymaliśmy dofinansowanie na Projekt:

Wzrost konkurencyjności firmy K&K Recykling System poprzez  inwestycję w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dnia 30.06.2014 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Oś Priorytetowa II: 
Gospodarka regionalnej szansy,
Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.