...

Bądź Eko, myśl Eko

  • segreguj odpady
  • oszczędzaj energię elektryczną: pamiętaj o gaszeniu światła,
  • wyłączaj z prądu odbiorniki radiowe i telewizyjne, nie zostawiaj telefonu w ładowarce po naładowaniu
  • oszczędzaj wodę
  • niepotrzebne zabawki, ubrania, książki i inne przedmioty oddaj przyjaciołom bądź potrzebującym

Możesz też użyć wyobraźni :

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.