...

Z dniem 31 grudnia 2014 r. ważność straciło obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673).

 


Od stycznia 2015 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (projekt z 20 października 2014 r.), a co za tym idzie, od nowego roku obowiązywać będą nowe wzory kart do prowadzenia ewidencji odpadów.

Najważniejsze zmiany w Karcie Przekazania Odpadów (KPO):

„NIP” – należy uzupełnić, jeżeli posiadamy nadany numer NIP,

„Nr rejestrowy”
 – należy podać numer rejestrowy nadany przez właściwy urząd marszałkowski. 
Zgodnie z ustawą o odpadach urzędy marszałkowskie mają 36 miesięcy na utworzenie rejestrów (tj. do stycznia 2016 r.)

„Wnioskuję o wydanie DPUOM/DPUOW
 – dotyczy wyłącznie wytwórców zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

„Numer certyfikatu i numery pojemników”
 – dotyczy przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych do tego przeznaczonych

zmieniono nazwę rubryki z „Transportujący odpady” na „Posiadacz odpadów transportujący odpad”

usunięto rubrykę „Wnioskuję o wdanie dokumentu DPO/DPR”

Załączniki do pobrania:

Wzory KPO i KEO – format doc Nowe rozporządzenie ewidencja odpadów – pdf
word iconapdf icona
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.