...

1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  dotyczące obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego wśród przedsiębiorców.

Kogo dotyczy audyt?

    Prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i  DPO , posiadają pozwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art.41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku , pozwalające na odzysk odpadów o masie powyżej 400 Mg

    Eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrz-wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty EDPR lub EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrz-wspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 Mg

Kto przeprowadza?   

Akredytowany weryfikator środowiskowy – o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)  [Dz.U.UE.L.2009.342.1 z późn. zm.].

Termin wykonania obowiązku  :

Pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony do 30 kwietnia 2017 roku za rok sprawozdawczy 2016

dokumenty do pobrania (pdf)

page white acrobat   
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.