...

1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  dotyczące obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego wśród przedsiębiorców.

Kogo dotyczy audyt?

    Prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i  DPO , posiadają pozwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art.41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku , pozwalające na odzysk odpadów o masie powyżej 400 Mg

    Eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrz-wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty EDPR lub EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrz-wspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 Mg

Kto przeprowadza?   

Akredytowany weryfikator środowiskowy – o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)  [Dz.U.UE.L.2009.342.1 z późn. zm.].

Termin wykonania obowiązku  :

Pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony do 30 kwietnia 2017 roku za rok sprawozdawczy 2016

dokumenty do pobrania (pdf)

page white acrobat   
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.