...

W imieniu firmy K&K Recykling System Paweł Kuta z siedzibą w Brzesku informuję, że w dniu 03 grudnia 2019 r. nastąpiło przekształcenie firmy K&K Recykling System Paweł Kuta w K&K Recykling System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dnia 03 grudnia 2019 r. dokonano wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru pod numerem 0000816369.

Zgodnie z art. 5842 Kodeks Spółek Handlowych spółka K&K Recykling System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku jest prawnym następcą firmy K&K Recykling System Paweł Kuta.

Spółka zachowuje dotychczasowy adres firmy K&K Recykling System Paweł Kuta i numery rachunków bankowych. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego obrazujący dokonanie przekształcenia.
Prosimy o odnotowanie opisanej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane firmy K&K Recykling System Paweł Kuta są następujące:
K&K Recykling System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 W obrocie handlowym dopuszczalne jest używanie formy skróconej w postaci:

K&K Recykling System sp. z o.o.
ul. Szczepanowska 47
32-800 Brzesko
NIP 8691996896
REGON 384994678
KRS 0000816369

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.